Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.ggautorzeszow.pl

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego ggautorzeszow.pl dostępnego po adresem www.ggautorzeszow.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności G&G Auto Sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

 • 1. DEFINICJE pojęć użytych w Regulaminie:
 • 1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.
 • 1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego ggautorzeszow.pl. Regulamin jest dostępny pod adresem http://ggautorzeszow.pl/polityka/regulamin
 • 1.4. Serwis - serwis internetowy ggautorzeszow.pl. należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.ggautorzeszow.pl.
 • 1.5. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2016 r. poz. 1489 ze zm.).
 • 1.6. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 • 1.7. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • 1.8. Przepisy z zakresu ochrony danych osobowyc - przepisy wynikające w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” wraz z nowymi przepisami krajowymi.
 • 1.9. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 • 1.10. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.
 • 1.11. Usługodawca – G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Lubelska 50 E, 35-233 Rzeszów, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000701383, NIP: 5170384835, REGON: 368618031
 • 1.12. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2016 r. poz. 1030 ze zm.).
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa:
 • 2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • 2.1.2. zasady korzystania z Serwisów,
 • 2.1.3. zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu Przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 2.2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.
 • 2.3. Wszelkie informacje zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny
 • 2.4. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty handlowej.
 • 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 • 3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
 • 3.1.1. połączenie z siecią Internet,
 • 3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
 • 3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.
 • 3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień w Serwisie.
 • 3.3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.
 • 3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do niezwłocznego rozpoczęcia świadczenia Usług.
 • 3.5. Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • 4. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
 • 4.1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • 4.2. Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisów są bezpłatne.
 • 4.3. Serwis zawiera informacje dotyczące produktów, w tym samochodów marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda oraz programów promocyjnych marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda.
 • 4.4. Serwis jest podzielony na następujące obszary funkcjonalne:
 • 4.4.1. portal informacyjny, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usług:
 • 4.4.1.1. informacje o produktach, w tym wersje wyposażenia samochodów, cenniki, promocje, dane techniczne,
 • 4.4.1.2. informacje o dostępnych produktach finansowych,
 • 4.4.1.3. informacje o samochodach używanych objętych gwarancją,
 • 4.4.1.4. informacje o dostępnych akcesoriach do samochodów,
 • 4.4.1.5. informacje dotyczące historii marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda,
 • 4.4.1.6. informacje o obecności marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe , Seat, Škoda w sportach motorowych,
 • 4.4.1.7. informacje o częściach zamiennych, gwarancji i serwisie,
 • 4.4.1.8. informacje dotyczące recyklingu pojazdów oraz norm ekologicznych,
 • 4.4.2. portal umożliwiający samodzielną obsługę przez Usługobiorcę, w ramach którego Usługodawca świadczy następujące Usługi:
 • 4.4.2.1. konfiguracja modeli samochodów marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda oraz przesłanie pliku *pdf zawierającego konfigurację samochodu marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda na wybrany Adres poczty elektronicznej,
 • 4.4.2.2. możliwość sprawdzenia dostępności samochodów marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda w ofercie G&G Auto Rzeszów,
 • 4.4.2.3. możliwość umówienia jazdy testowej wybranym modelem samochodu marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • 4.4.2.4. możliwość umówienia wizyty serwisowej po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • 4.4.2.5. możliwość zapytania o ofertę produktów lub usług marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • 4.4.2.6. możliwość otrzymania elektronicznej wersji materiałów marketingowych po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu,
 • 4.4.2.7. możliwość zamówienia „Newslettera”,
 • 4.4.2.8. możliwość kierowania pytań do Usługodawcy w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda, gwarancji i reklamacji po uprzednim wypełnieniu formularza dostępnego na stronie Serwisu.
 • 4.5. W celu zaproponowania i umówienia jazdy testowej poprzez formularz internetowy wybranym modelem samochodu marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adresu poczty elektronicznej.
 • 4.6. W celu zapytania o ofertę / przesłania konfiguracji poprzez formularz internetowy, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adresu poczty elektronicznej.
 • 4.7. W celu otrzymania elektronicznej wersji materiałów marketingowych, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę Danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, Adresu poczty elektronicznej.
 • 4.8. W celu zamówienia „Newslettera”, za zgodą Użytkownika, niezbędne jest podanie adresu e-mail Usługobiorcy, ponieważ dystrybucja „Newslettera” odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej i polega na przesłaniu wiadomości e-mail wraz z „Newsletterem” w formie załącznika lub pod linkiem zawartym w takiej wiadomości. W celu spersonalizowania „Newslettera” Usługobiorca może dodatkowo podać również Dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska. „Newsletter” może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej Usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie „Newslettera” na wskazany adres e-mail. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie „Newslettera”.
 • 4.9. W celu przesłania zapytania do Usługodawcy poprzez formularz internetowy w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki Audi, Volkswagen, Volkswagen samochody Użytkowe, Seat, Škoda, za zgodą Użytkownika niezbędne jest podanie Danych osobowych w zakresie numeru telefonu lub Adresu poczty elektronicznej. Ww. Dane osobowe są niezbędne dla udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi na zapytanie.
 • 4.10. W celu prawidłowego złożenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.
 • 4.11. Usługobiorca może również wyrazić dodatkowe zgody na przetwarzanie podanych przez niego Danych osobowych w celu realizacji w przyszłości działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem wybranych kanałów komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę.
 • 4.12. Wyrażenie przez Usługobiorcę ww. zgód na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych w przyszłości oraz przesyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez Usługodawcę jest dobrowolne i nie jest niezbędne do świadczenia Usług przez Usługodawcę. Pozostawiając Dane osobowe w celu realizacji Usługi uznajemy, iż Usługobiorca zgadza się na kontakt w celu udzielenia odpowiedzi zgodnie z żądaniem. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie ww. komunikatów marketingowych.
 • 4.13. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.
 • 4.14. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że:
 • 4.14.1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • 4.14.2. nie naruszają one praw osób trzecich,
 • 4.14.3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
 • 4.14.4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
 • 4.14.5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.
 • 4.15. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Danych osobowych Usługodawca podaje realizując obowiązek informacyjny na stronie Serwisu oraz w http://ggautorzeszow.pl/polityka/polityka-prywatnosci
 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY
 • 5.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 • 5.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 • 5.2.1. tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisów,
 • 5.2.2. przesyłania na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,
 • 5.2.3. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 • 5.3. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu w celu naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub na szkodę osób trzecich.
 • 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • 6.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.
 • 6.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 • 6.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
 • 6.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.
 • 6.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę niepełnych lub nieprawdziwych Danych osobowych.
 • 6.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • 6.7. Serwis może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Usługodawca nie udziela gwarancji co do poprawności informacji zawartych w odnośnikach, a ich przeglądanie odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy.
 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 7.1. Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi, rozpatrzenia reklamacji oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 • 7.2. Zakres Danych osobowych niezbędnych do świadczenia Usług przez Usługodawcę jest następujący:
 • 7.2.1. możliwość odbycia jazdy testowej: imię, nazwisko, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
 • 7.2.2. możliwość kontaktu z G&G Auto Rzeszów Sp. z o.o. lub otrzymania materiałów marketingowych: imię, nazwisko, numer telefonu lub Adres poczty elektronicznej,
 • 7.2.3. zamówienie „Newslettera”: Adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko,
 • 7.2.4. przesłania zapytania w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów, gwarancji i reklamacji: Adres poczty elektronicznej.
 • 7.3. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.
 • 7.3.1. możliwość odbycia jazdy testowej: imię, nazwisko, numer telefonu lub dodatkowo i dobrowolnie Adres poczty elektronicznej,
 • 7.3.2. możliwość kontaktu z Usługodawcą, zapytanie o ofertę lub otrzymanie materiałów marketingowych: imię, nazwisko, numer telefonu dodatkowo i dobrowolnie Adres poczty elektronicznej,
 • 7.3.3. możliwość umówienia wizyty w serwisie: imię, nazwisko, numer telefonu, Adres poczty elektronicznej, numer rejestracyjny pojazdu (w zależności od funkcjonalności formularza)
 • 7.3.4. zamówienie „Newslettera”: Adres poczty elektronicznej; opcjonalnie celem spersonalizowania „Newslettera: imię lub nazwisko,
 • 7.3.5. przesłania zapytania w zakresie dostępności produktów, modeli samochodów marki Audi, gwarancji i reklamacji: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub Adres poczty elektronicznej.
 • 7.4. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
 • 7.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także w celach statystycznych.
 • 7.6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo do czasu, gdy Usługobiorca korzystający z Serwisu zdecyduje się na dobrowolne ich podanie (wypełniając formularz kontaktowy czy zamawiając „Newsletter”).
 • 7.7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 7.8. Usługodawca powierza przetwarzanie Danych osobowych Usługobiorcy w niezbędnym zakresie podmiotom wskazanym w Polityce prywatności oraz właściwym obowiązku informacyjnym, a w szczególności następującym podmiotom: Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • 7.9. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.
 • 7.10. Informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa http://ggautorzeszow.pl/polityka/polityka-prywatnosci oraz http://ggautorzeszow.pl/polityka/polityka-plikow-cookies na stronie Serwisu oraz właściwa klauzula informacyjna dotycząca danej Usługi.
 • 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
 • 8.1. Zawartość Serwisów jest chroniona prawami własności przemysłowej i intelektualnej.
 • 8.2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 8.3. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte w Serwisie nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 • 8.4. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 • 8.5. Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie.
 • 8.6. Usługobiorca ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.
 • 9. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
 • 9.1. Momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.
 • 9.2. Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.
 • 9.3. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.
 • 9.4. Umowa w zakresie Usługi „Newslettera” jest zawierana na czas subskrypcji zamówienia „Newslettera” tj. do momentu rezygnacji z tej Usługi. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej „Newsletter”.
 • 9.5. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy w sytuacji:
 • 9.5.1. naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 • 9.5.2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,
 • 9.5.3. wykorzystywania Serwisów do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
 • 9.5.4. utrudniania lub destabilizacji działania Serwisów.
 • 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • 10.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 • 10.2. Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane w formie elektronicznej na adres kontakt.iodo@ggautorzeszow.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 • 10.3. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.
 • 10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub Adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową)oraz przedmiot reklamacji.
 • 10.5. Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
 • 10.6. W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w punkcie 10.5. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 • 10.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 11.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.
 • 11.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://ggautorzeszow.pl/polityka/regulamin
 • 11.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 • 11.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 • 11.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 • 11.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.
 • 11.7. W przypadku określonym w punkcie 11.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
 • 11.8. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 11.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.